ประวัติ สน.ผชท.ทร.ไทย/ ปักกิ่ง

ประวัติ สน.ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่่ง
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

--------------------------------------------

         สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่ง  ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อภูมิภาคเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กองทัพเรือ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้ง สน.ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสำคัญ โดยเฉพาะข่าวสารด้านยุทธศาสตร์ทางทะเล และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ดังนั้น สน.ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ได้ก่อตั้งและเริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ 

         สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ตั้งอยู่ภายในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เลขที่ ๔๐  ถนนกวางฮวา ใจกลางกรุงปักกิ่งและอยู่ในเขตที่ตั้งสถานทูตต่างประเทศย่านแรก ซึ่งรัฐบาลไทยได้สิทธิการใช้ที่ดินจากรัฐบาลจีน เมื่อปี ๒๕๒๖ โดยทำสัญญาซื้อขายอาคารสถานเอกอัครราชทูตและการให้ยืมที่ดินเป็นระยะเวลา ๖๐ ปี ราคา ๓,๗๕๐,๐๐๐ หยวน (หยวนละ ๘ บาท ณ ปี ๒๕๒๖) ลงนามเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖ ประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารที่รัฐบาลจีนได้สร้างสำเร็จรูป เพื่อใช้เป็นที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าข้างขวาของที่ดิน และอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูตอยู่ตรงกลางที่ดิน ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตเป็นที่ตั้งของส่วนราชการไทย  ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ๓ เหล่าทัพ สำนักงานการค้าในต่างประเทศและส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติและสำนักปราบปรามยาเสพติด  ส่วนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานการบินไทยในกรุงปักกิ่ง ได้แยกไปเช่าที่อื่น เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยสำหรับที่ทำการในสถานเอกอัครราชทูตมีไม่เพียงพอ

         เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๑ กระทรวงกลาโหม ได้ขอใช้พื้นที่ด้านหลังอาคารที่ทำการ  สถานเอกอัครราชทูต เพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคาร ๒ ชั้น สำหรับเป็นที่ทำการของผู้ช่วยทูต ๓ เหล่าทัพ ใช้งบก่อสร้างต่อเติม ๑,๗๖๓,๓๗๙.๒๕ หยวน และได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ เป็นต้นมา

         ปัจจุบันพื้นที่ใช้สอยของอาคารสถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบเอกอัครราชทูตรวมทั้งหมด  ๒,๓๑๖ ตารางเมตร โดยจำแนกเป็นที่ดิน ๓,๙๒๐ ตารางเมตร (๒ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา) ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต มีพื้นที่ใช้สอย ๗๐๕ ตารางเมตร ทำเนียบเอกอัครราชทูตมีพื้นที่ใช้สอย ๑,๑๔๑ ตารางเมตร และห้องเก็บของใต้ดิน ๙๐ ตารางเมตร  อาคารต่อเติมซึ่งเป็นที่ทำการของสำนักงานผู้ช่วยทูต ๓ เหล่าทัพ  มีพื้นที่ ๓๘๐ ตารางเมตร

         สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อ  ต.ค.๒๕๓๐ ปัจจุบันมี น.อ.พงษ์ศักดิ์ สมบุญ เป็น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ กรุงปักกิ่ง และมี พ.จ.อ.เชาวลิต  สงฆ์เจริญธรรม ทำหน้าที่เสมียนประจำสำนักงาน ฯ   

         สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนน Guanghua Road กรุงปักกิ่ง โดยมีที่ทำการอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ แบ่งออกเป็น จำนวน ๓ ห้องได้แก่ ห้องทำงาน ผชท.ฯ ห้องทำงานเสมียนและล่าม และห้องเก็บพัสดุ โดยตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติปักกิ่ง ประมาณ ๒๕ กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๕ นาที